"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

РАЗВИТИЕ

През 2005 и 2006год. "Заводски Строежи - Девня" АД, отчитайки новата организация на Холдинговата структура, ще насочва усилия и инвестиции в следните насоки:

  • Запазване равнището на влаганата механизация, подизпълнители, за разлика от досегашната собствена, при запазване на обема СМР свързан с МиА
  • Запазване обема СМР, свързан с производство на метални конструкции
  • В срок около края на 2005год., окомплектовка на предприятието с кофражна техника за едновременна работа по 5 500 м2 груб строеж, при досегашните 3000м2 или създаване възможност за работа по груб строеж с ръст от максимум 70% през 2006 г., като в първите месеци на 2006год се предвижда и окомплектовка с фасадно скеле.

Развитието на "Заводски Строежи - Девня" АД е в насока: ръст на обема СМР - 50%, като за сметка на относителния дял на помощните производства да се повиши делът на основното производство, което е изключителна насоченост към изграждане на строителни обекти, във фаза груб строеж.