"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

ПОКАНА

за Годишно общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Девня" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промишлена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня”АД.

 

 Съветът на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД, гр. Девня, Варненска област, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2018 г. в 10.00 ч. в гр. Девня, Промишлена зона, в Административната сграда в Производствената база на „Заводски строежи-Девня”АД при следния дневен ред:

 

             1.Отчет за дейността на дружеството през 2017г.; предложение за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; предложение за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД за 2017г. Предложение за решение: "Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД за 2017г."

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2017г. Предложение за решение: реализираната за 2017г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, "Заводски Строежи Девня" АД информира, че е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103015713, със седалище и адрес на управление град Девня, "Промишлена зона", Административна сграда в производствена база на “Заводски строежи-Девня“АД. Общият брой на акциите към 08.05.2018 г. - датата на решението за свикване на общото събрание е 69 702 /шестдесет и девет  хиляди седемстотин и два/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание е 69702 /шестдесет и девет хиляди седемстотин и два/.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери в на 15.юни.2018г.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14.06.2018год.) акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери - чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, an. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери - чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: www.zsd.corpusgroup.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител - юридическо лице или съответно от упълномощителя - физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен файл с текста на пълномощното съгласно предоставения от Дружеството образец на пълномощно, подписан от законния представител на упълномощител -юридическо лице или съответно от упълномощителя - физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.zsd.corpusgroup.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. на 29.06.2018 год. на мястото на провеждане на общото събрание.
При липса на кворум, на основание чл. 226, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 17 юли 2018 г., от 10.00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

 

 

От Съвета на директорите на “Заводски строежи - Девня” АД , гр. Девня

                                                           Изпълнителен директор:..................................
                                                                                                            /Стоян Калчев/